Solárne systémy

                                           Slnečné kolektory

                                

Príprava teplej úžitkovej vody a prikurovanie
Termické slnečné kolektory sa dnes používajú najčastejšie na tieto účely:
· príprava teplej úžitkovej vody
· prikurovanie budov
· ohrev vody v bazénoch
· priemyselné teplo a chladenie

Je veľmi dôležité, aby projektant resp. montážna firma navrhla
vhodný typ kolektora na daný účel použitia. Výber vhodného typu
kolektora môže uľahčiť obecná znalosť priebehu účinnosti v závislosti na
pracovných podmienkach rôznych konštrukčných typov kolektorov.
Napríklad je ekonomicky absolútne nevhodné použiť na sezónny
(letný) ohrev bazénovej vody vysokoúčinné a teda aj drahé kolektory. S
podstatne nižšími investičnými nákladmi sa rovnaký alebo dokonca i
vyšší tepelný výkon dá dosiahnuť použitím lacných nekrytých plastových
absorbérov. Je to dané tým, že okolitý vzduch má v lete často vyššiu
teplotu ako bazénová voda a preto plastové absorbéry dosahujú v danom
prípade často vyššiu účinnosť ako drahé kolektory. Čím je však rozdiel

teplôt medzi strednou teplotou absorbéra a okolím väčší, tak stúpajú
nároky na elimináciu tepelných strát kolektorov.
Príprava teplej úžitkovej vody
Z hľadiska investičných nákladov sa ako optimálne riešenie javí pre
celoročnú prípravu TÚV použiť ploché slnečné kolektory so selektívnou
konverznou vrstvou. V prípade solárneho prikurovania budov alebo ohrevu
bazénovej vody aj v zimnom období majú svoje opodstatnenie aj drahšie
vákuové kolektory.
Významnejší výrobcovia slnečných kolektorov ponúkajú už dnes
záujemcom na prípravu TÚV ucelené zostavy. Podľa požadovaného
množstva TÚV sa dá z tabuliek určiť optimálna veľkosť solárneho zásobníka

ako aj ostatné príslušenstvo. Napriek tomu je žiadúce zveriť návrh a montáž
aj tohto typu solárneho zariadenia skúsenej montážnej firme, ktorá poskytne
investorovi záruky na funkčnosť a prevádzkovú spoľahlivosť celého
solárneho systému. Naviac pomôžu investorovi nájsť optimálne umiestnenie
kolektorov tak, aby sa zabezpečil nielen ich maximálny výkon, ale aj aby
vhodne doplnili architektúru celej stavby.
Najjednoduchšie sa navrhujú solárne zariadenia na prípravu TÚV.
Vychádza sa z toho, že spotreba TÚV je počas celého roka konštantná a
plocha slnečných kolektorov sa približne dimenzuje na pokrytie plánovaných
potrieb TÚV v letnom polroku.
V praxi sa návrh veľkosti solárneho zariadenia robí tak, že maximálny
solárny príkon v lete a tomu odpovedajúce množstvo pripravenej TÚV
nepresahuje o viac ako 10 % z plánovanej dennej spotreby TÚV pri max.
dvojdennej akumulácii tepla.
Vďaka nižšej mernej hmotnosti teplejšej vody v hornej časti zásobníka
sa táto prakticky nemieša so studenšou zo spodnej časti zásobníka a užívateľ
má tak k dispozícii aj v obdobiach s nižšou intenzitou slnečného žiarenia
dostatok TÚV o požadovanej teplote.